Zajímavé

Svatý Alfons Maria de Liguori: Návod na dobrý život (12. část)

kříž, zdroj: www.pixabay.com, CCO Nabízíme další kapitolu z brožurky Návod na dobrý život.....

Souhlas s Boží vůlí

Plnění Boží vůle je cesta ke svatosti


Svatost člověka spočívá v lásce k Bohu a láska k Bohu v plnění Jeho svaté vůle. Právě na této skutečnosti se má zakládat celý náš život. Protože kdo je sjednocen s vůlí Boží, ten vždy žije v míru, neboť vůle Boží odnímá hořkost všem křížům. Světci vyznávají: „Tak chce Bůh,“ nebo „Bůh tak chtěl,“ a zakoušejí pokoj při každé bolestné zkušenosti. Někdy se stává, že někdo říká: „Nic se mi nedaří, všechny těžkosti Bůh posílá na mne.“ Nic se ti nedaří, můj bratře, protože ty to všechno kazíš. Kdyby ses odevzdal do vůle Boží, vše, co děláš, by se ti povedlo a posloužilo k tvému dobru. Kříže, které Bůh na tebe posílá, budou neštěstím, protože ty to děláš, že se stávají tvým neštěstím. Jestli je však přijmeš z rukou Božích a oddáš se do Jeho vůle, nebudou nikdy tvým neštěstím, ale budou pro tebe opravdovými nebeskými poklady. Otec Baltazar Alvarez řekl: „Kdo se v těžkých zkušenostech odevzdá do vůle Boží, ten běží přímo jak ve stopě vedoucí k Bohu.“ Přejděme nyní k praktickým úvahám.

1. Plnění Boží vůle v nemoci

Je třeba odevzdat se do vůle Boží v nemoci. Světští lidé nazývají nemoc neštěstím, kdežto světci ji označují jako milost a Boží navštívení. V nemoci ovšem máme užívat správné léky, abychom se vyléčili, ale vždy smířeni už předem s tím, jak Bůh rozhodne. Když Ho prosíme o uzdravení, prosme Ho v odevzdanosti do Jeho vůle. V opačném případě Jeho milost nezískáme. Hodně získáme v nemoci, když Bohu obětujeme utrpení, která z ní pocházejí! Kdo z celého srdce miluje Boha, netouží být uzdraven z nemoci proto, aby netrpěl, ale touží udělat Bohu radost, a to i ve chvíli, kdy snáší tato utrpení. Právě láska k Bohu způsobila, že pro svaté mučedníky se stávaly sladkými biče, mučitelské lože a rozžhavené rošty. Především se musíme sjednotit s Boží vůlí ve smrtelných nemocech. Přijetí smrti jako vyplnění Boží vůle nás odmění tak jako mučedníky, kteří přijali muka a smrt, aby Bohu udělali radost. Kdo umírá ve shodě s Boží vůlí, ten umírá svatou smrtí. Čím více je spojen s Boží vůlí, tím svatější je jeho smrt. Otec Ludvík Blosio píše, že během umírání nás dokonalé sjednocení s vůlí Boží nejen osvobodí od pekla, ale dokonce i od očistce.

2. Plnění Boží vůle v našich nedostatcích

Souhlasit s vůlí Boží máme také tehdy, když jde o naše přirozené nedostatky, jako např. malý talent, slabé zdraví, slabý zrak, stupeň schopnosti i plnění našich úkolů apod. Všechno to, co máme, je pro nás pomocí od Boha. Cožpak nás nemohl stvořit jako mušku nebo stéblo trávy? Cožpak jsme před sto lety nebyli ničím jiným než pouhou nicotou? Co chceme víc? Ať nám stačí to, že Bůh nám dal schopnost stát se svatými. I když nemáme velký talent, máme slabé zdraví, jsme chudí, prostí, můžeme se však stát svatými s pomocí milosti - stačí jen chtít. Pro kolik nešťastníků talent, zdraví, mimořádný původ, bohatství nebo krása se staly spíše příležitostí k zatracení! A proto buďme spokojeni s tím, co Bůh pro nás udělal a co nám dal. Děkujme mu vždy za všechna dobra, kterými nás obdaroval, a především za to, že nás obdaroval milostí víry. Je to totiž největší dar, za který, bohužel, děkuje jen nemnoho lidí.

3. Plnění Boží vůle v osudových okamžicích

Žijme v souladu s Boží vůlí ve všech osudových okamžicích, které nás potkají, jako např. ztráta věcí, ztráta naděje nebo ztráta příbuzných, a také ve všech těžkostech a pronásledováních, které nás potkají ze strany jiných lidí. Snad mi řekneš: „Bůh přece nechce hřích, jak tedy mám souhlasit s tím, aby mne někdo očerňoval, urážel, dával mi rány a lstivě podváděl? Vždyť přece to všechno se neděje z Boží vůle!“ Jaké je to mylné přesvědčení! Samozřejmě že Bůh nechce hřích, ale dopouští ho. Chce, abys zakoušel taková protivenství prostřednictvím člověka. Protože Pán je ten, kdo na tebe skrze tvého bližního klade kříž. Proto jsi povinen obejmout ho jako dar poslaný Bohem a nehledat pro něj žádný jiný důvod. Svatá Terezie říkala: „Chceš-li nést kříž, ale pouze s podmínkou, pokud pro to najdeš rozumové vysvětlení, znamená to, že dokonalost není pro tebe.“

4. Plnění Boží vůle v období duchovní prázdnoty

Projevujme souhlas s vůlí Boží v období duchovní prázdnoty a zvláště tehdy, když modlitba, svaté Přijímání, návštěva Nejsvětější Svátosti atd. ti nepřinášejí žádnou radost a jsou pro tebe námahou. Ať ti v těch situacích stačí vědomí, že děláš radost Bohu. A co víc – platí, že čím menší prožíváš radost při zbožných úkonech, tím větší děláš Bohu radost. (Pozn. vydavatele: Radost mu nedělá samozřejmě tvá duchovní prázdnota a že nemáš radost, ale tvá věrnost Bohu i v takových chvílích.) V žádné jiné době nemůžeme poznat naši bídu a naši omezenost tak dokonale, jako v době vnitřní prázdnoty. Proto se pokořme v modlitbě a odevzdejme se do vůle Boží: „Pane, nezasloužím si žádnou útěchu, proto nic víc nechci, jen pouze to, abys mi prokázal své milosrdenství; zachovej mne ve své milosti a udělej se mnou to, co se ti líbí.“ Když takto budeš jednat, získáš za jediný den více, než kdybys celý měsíc proléval slzy a projevoval zbožné city. Řečeno obecně: ať je v našich modlitbách stále přítomná snaha odevzdávat se ochotně Bohu tak, aby se ve všem naplňovala Jeho vůle.

Prosme Ho v našich modlitbách, při svatém Přijímání a při adoraci Nejsvětější Svátosti: „Můj Bože, dej, abych plnil Tvou vůli.“ Když konáme vůli Boží, konáme vše, co máme a můžeme vykonat. Zvykejme si, abychom měli na rtech vždy střelnou modlitbu: Fiat voluntas tua (buď vůle tvá). Takto pak při malých událostech, se kterými se setkáváme, např. když zhasne svíce, rozbije se láhev nebo se stane nějaká škoda, říkejme vždy: „Buď vůle tvá, Bože.“ Rovněž tehdy, když ztratíme nějakou věc nebo když zemře náš příbuzný nebo když se stane něco podobného, říkejme: „Pane, Ty jsi to chtěl, chci to i já.“ A když se bojíme silné bouře, říkejme: „Pane chci ­všechno, co chceš Ty.“ Když takto jednáme, děláme vždy radost Bohu a zároveň zůstaneme v pokoji.Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 20 Kč + poštovné na adrese: A.M.I.M.S. Náměstí 20, Vranov nad Dyjí 671 03 tel. : 515 296 384, email: apostolat@fatym.com.

brožurkaSdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 03. 04. 2021 | 506 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.