Zajímavé

Křížová cesta

zdroj: www.pixabay.com, CCO Bylo právě dopoledne a v Jeruzalémě byl horký den. Byl Velký pátek. Proč však na tuto událost po tolika letech stále ještě vzpomínáme? Ten den se totiž rozhodovalo i o našem věčném životě. Pán Ježíše věděl, že věčného života nedosáhneme vlastními silami, ale že On nás musí nejprve vykoupit svou smrtí na kříži. Dobrovolně se rozhodl zemřít za mě i za Tebe!.....

Křížová cesta


1. zastavení- Pán Ježíš je odsouzen
Kristus si vyvolil 12 učedníků, jeden ho zradil, druhý třikrát zapřel a ostatní od něho v Getsemanské zahradě utekli. Tam ho zajali najatí vojáci a odvedli ho k soudu. Bůh je souzen lidmi!!! Copak je to spravedlivé, copak se Kristus nemohl proti tomu bránit? Mohl, vždyť je všemohoucí, ale možná, že právě v této chvíli si vzpomněl na Tebe a z lásky k Tobě mlčel a přijal rozsudek, aby Tě mohl. vykoupit.
Pane, dej nám milost, abychom Ti vždy zůstali věrní. Dej, ať nás Tvůj příklad posiluje ve chvílích, kdy nás ostatní nespravedlivě odsuzují. Dej nám lásku k našim bližním, vždyť i pro ně jsi šel na smrt.

2. zastavení- Pán Ježíš přijímá kříž
Jsou různé druhy smrti. Nejtěžší je umírat dlouho. A právě tento způsob jsi z lásky k nám zvolil. A i každého z nás vybízí: Vezmi svůj kříž a následuj mě. Už konečně přijmi to, co jsem pro Tebe nachystal: své povinnosti, svoje problémy, svoje schopnosti i radosti, nes to vše tak, aby byl Bůh co nejlépe oslaven.
Pane, dej, abychom přijímali každý den a každou okolnost jako Tvůj dar. Ať se nezdráháme přijmou svůj životní úděl. Dej nám trpělivost, se kterou jsi nesl svůj kříž.

3. zastavení- Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
Není zrovna příjemné spadnout na zem. Horší je spadnout s nákladem, to je člověk přímo drcen. A když se k tomu ještě přidá nadávání a bití nepřátel, to musí být přímo strašné. Pane, děkujeme Ti, že jsi neodhodil kříž a že jsi neutekl, ale že jsi z lásky k nám pokračoval.
Dej nám opravdovou lásku k těm, kteří trpí. Dej, ať nikdy druhému nepřidáváme bolest. Dej, ať těžkosti dokážeme přijímat klidně a bez nadávání.

4. zastavení- Pán Ježíš potkává svou Matku
Ti, které jsi před nedávnem učil a uzdravoval, nyní stojí okolo a dívají se na Tebe nepřátelsky. Dokonce před Pilátovým palácem křičeli, aby Tě dal ukřižovat. Panna Maria to cítí stejně bolestně jako Ty, Pane. Toto bolestné setkání Ti dodává posilu a odhodlání obětovat se i za ty, kteří Tebou pohrdají.
Dej, abychom dokázali druhé v jejich těžkostech potěšit. Dej, ať se obrátí i ti, kteří Tě doposud nepoznali. Dej, ať se za nás přimlouvá Panna Maria.

5. zastavení- Šimon pomáhá nést kříž
Něco druhého je nést kříž někoho jiného a něco jiného je nést kříž svůj. Často nám schází ochota nabídnout druhému pomoc. A to je chyba. Vždyť právě proto nás stvořil Bůh na zemi víc, abychom si mohli vzájemně pomáhat. Když se o to nesnažíme, zpronevěřujeme se také svému poslání. Otevřete tedy oči a podívejme se, kdy je naše pomoc potřeba a také ji ochotně nabídněme.
Pane, dej nám ochotu pomáhat druhým. Dej nám pokoru, abychom dokázali přijímat pomoc druhých. Dej nám odvahu svou pomoc nabídnout.

6. zastavení- Veronika podává Pánu Ježíši roušku
Pane, dříve než jsi přijmul kříž, probděl jsi noc, by jsi bičován, korunován trním. Tvá tvář je k nepoznání a nikdo s Tebou nemá soucit. Veronika Ti nabídla roušku, aby sis aspoň osušil tvář. Není to nic významného a asi Ti to ani moc nepomohlo, ale určitě T to potěšilo. Takto Ti mohlo pomoci mnoho dalších a snad o tom i někteří uvažovali, ale odhodlala se jen jediná, dokázala být první. Od ní by se měl učit každý křesťan: Být první v konání dobra, ti ostatní se již připojí.
Dej nám odvahu dělat dobro jako první. Pomoz, abychom nepřehlíželi maličkosti. Veď nás k obětavé lásce.

7. zastavení- Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
Pane, Ty jsi po tomto pádu vstal. Dáváš nám tak příklad, abychom se nenechali odradit překážkami, které nám ztěžují cestu za Tebou.
Dej nám pevnou vůli, abychom Tě dokázali vždy následovat. Dej nám vytrvalost v konání dobrých skutků. Dej nám naději, že se s Tebou na věčnosti setkáme.

8. zastavení- Pán Ježíš potkává plačící ženy
Pane, Ty jsi nepřijal soucit těchto žen, protože jsi viděl, že to nemyslí doopravdy. V jejich soucitu scházela láska. Scházela ochota přijmout Tvé učení a změnit život. I my se jim často podobáme. Máme plno řečí a skutek- utek.
Dej nám sílu změnit něco ve svém životě. Dej nám vynalézavou lásku, která by nezůstávala pouze u slov. Dej, ať náš soucit druhé neuráží, ale je pro ně povzbuzením a posilou.

9. zastavení- Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
Spadnout těsně před cílem je smůla. Ale ty jsi, Pane, nezůstal ležet, ale šel jsi dál. Kdybychom my odhodili svůj kříž, nejen, že bychom nesplnili své poslání, ale náš kříž by se stal na cestě překážkou pro ty, kteří jsou za námi, a to si přece nemůžeme vzít na zodpovědnost, aby někdo kvůli nám nedošel k cíli.
Pane, dej nám ochotu nést svůj kříž. Dej, ať ho nikdy neodhazujeme. Dej, ať druhým ukazujeme správnou cestu k Tobě.

10. zastavení- Pánu Ježíši berou šaty
Pane, tobě sebrali všechno. A my jsme neochotní někomu něco půjčit. Jaký je to rozdíl! Křesťan by neměl všechno využívat k svému osobnímu prospěchu a pohodlí, ale k dobru všech a k šíření Božího království mezi lidmi.
Pane, dej, abychom nikdy nebyli závislí na svém majetku. Dej, ať jsme ochotni půjčit druhým i s rizikem, že se nám to již nevrátí. Dej, ať svého majetku využíváme k šíření Božího království.

11. zastavení- Pán Ježíš je přibíjen na kříž
Pane, před chvíli jsme uvažovali o tom, jak Ti sebrali všechno Tvé vlastnictví. A nyní si necháváš vzít i svou svobodu. My nejsme rádi, když o nás druzí rozhodují, ale sami druhým bereme svobodu velmi rádi. A Ty nám v evangeliu říkáš: Co chcete, aby druzí činili vám, dělejte i vy jim. Příklad jsi nám k tomu dal svým životem i svou Křížovou cestou.
Dej, ať druhým děláme dobro, i když nám to dobrým zatím ještě neoplácejí. Dej, ať nechceme druhé zotročovat , ale ať spíše my sloužíme jim. Ať nehledáme laciné výhody, ale správně plníme své povinnosti.

12. zastavení- Pán Ježíš na kříži umírá
Kristus kvůli mě a kvůli Tobě visel na kříži a bude tam viset až do tří hodin, když zemře. V duchu se nyní postavme pod kříž. Uvědomme si, že Ježíš zde trpí kvůli mým hříchům. V tomto postoji bychom měli být vždy, když se rozhodujeme, zda udělat ten či onen hřích. Celý svým životem bychom měli stát pod křížem a uvědomit si, že pro každý hřích Kristus trpí z lásky ke mně na kříži!!! Budeme mu přidávat bolest?
Pane, dej nám odvahu začít bojovat se svými hříchy. Dej nám touhu prožít zbytek svého života pod křížem. Dej, abychom Ti byli vděční, že jsi pro nás šel na smrt.

13. zastavení- Ježíšovo tělo je položeno do klína Panny Marie
Stále jsme ještě pod křížem. Vidíme, jak Panna Maria pláče nad smrtí svého syna. A nyní pohlédla na tebe. V jejím pohledu nejsou výčitky, ani zloba. Je tam jen nevyřčená otázka: Vidíš, co máš na svědomí? Kvůli tvým hříchům zemřel můj syn. A ty si to ani nebereš k srdci a hřešíš klidně dál.
Pane, dej ať si uvědomíme, jakou bolest působíme také Panně Marii každým hříchem. Naplň nás ochotou jít za tebou. Dej, ať se obrátí i zatvrzelí hříšníci.

14. zastavení- Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu
Každý člověk jednou zemře a zemřeme i my. Zatím s tím však moc nepočítáme. Žijeme si, jako by se nás to netýkalo, a to je chyba. I nás budou jednou pohřbívat. Pokud budeme žít pro Krista na zemi, máme naději, že s Ním budeme žít i v nebi. A to přece již stojí za to.
Pane, dej, ať svůj život prožijeme s Tebou a pro Tebe. Dej nám život věčný. Zvláště Tě chceme prosit o milost pro toho, kdo první z nás zemře.

Závěr
Pane, šli jsme s Tebou Křížovou cestou a alespoň trochu jsme se snažili poznat velikost Tvé lásky, která Tě vedla k tomu, že ses obětoval za každého z nás. Dej, abychom ti za to byli vždycky vděční a aby Tvé utrpení pro nikoho z nás nebylo zbytečné.

příroda, zdroj: www.pixabay.com, CCO


Křížová cesta je z brožurky: Křížová cesta - pro lidové i soukromé pobožnosti, Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 20 Kč + poštovné na adrese: A.M.I.M.S. Náměstí 20, Vranov nad Dyjí 671 03 tel. : 515 296 384, email: apostolat@fatym.com.


Sdílet

Související články:
Konal v poslušnosti (22.06.2024)
Zachraňuje (12.06.2024)
Vše překonat (11.06.2024)
Jediný všední hřích (10.06.2024)
Věrný svým slibům (09.06.2024)
Dává naději (08.06.2024)
Nejsladší Ježíši (07.06.2024)
Po zásluze (06.06.2024)
Přispívá k očistě srdce (05.06.2024)
O mnoho důležitější (04.06.2024)
Vůči bližnímu (03.06.2024)
Zvláštní milosti (02.06.2024)
Zachraňuje (29.05.2024)
Poznat vyvolené (28.05.2024)
Přijímá stále novou sílu (27.05.2024)
Závažnější a těžší (26.05.2024)
Děláš-li to z lásky (25.05.2024)
Nezahálí (20.05.2024)
Na našeho Pána (19.05.2024)
Vnitřně i navenek (18.05.2024)
Neobjevil ve skutcích (17.05.2024)
Dokonalá láska (16.05.2024)
Uspokojují sebelásku (15.05.2024)
Pravý misionář (14.05.2024)
Jako zahrada (13.05.2024)
Důvěřujte Bohu (12.05.2024)
Pro křesťana (11.05.2024)
S úsměvem (10.05.2024)
Vynahrazovat své hříchy (09.05.2024)
Malé výbuchy hněvu (08.05.2024)
Kristův učedník (07.05.2024)
Rada do života (06.05.2024)
Odpověď (05.05.2024)
Jemným způsobem (04.05.2024)
Klíč (03.05.2024)
Ubožáci a hříšníci (02.05.2024)
Každý den (29.04.2024)
Zrodila z Boha (28.04.2024)
Setkání (27.04.2024)
Jestli o to stojíš (26.04.2024)
Je to více (22.04.2024)
Na konci časů (21.04.2024)
V tento čas (20.04.2024)
Zakořeněná jistota (19.04.2024)
V pevné jistotě (18.04.2024)
Přinést pokoj (17.04.2024)
Vyplnili vůli Boží (16.04.2024)
Pro Krista (15.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (10. kapitola) (15.04.2024)
Špatný příklad (14.04.2024)
Druhé růst (13.04.2024)
Více útěchy (12.04.2024)
Celý den (11.04.2024)
Získává na kvalitě (10.04.2024)
Osobní chyby (09.04.2024)
Poklad (08.04.2024)
Nejlepší důkaz (07.04.2024)
Jeho život (05.04.2024)
Jakou sílu má člověk (04.04.2024)
Ve chvíli smrti (03.04.2024)
Životní pokání (01.04.2024)
Se zavázanýma očima? (31.03.2024)
Co člověka odrazuje (30.03.2024)
Stupeň trpělivosti (30.03.2024)
Nejpoučnější kniha (29.03.2024)
Bohu podobal (28.03.2024)
Na světě (27.03.2024)
Sami se sebou (26.03.2024)
Největší dědictví (25.03.2024)
Přece ví, co potřebujeme (24.03.2024)
Plný lásky a úcty (23.03.2024)
Duchovní život (22.03.2024)
Dobrý voják (21.03.2024)
Nejlepší prostředek (20.03.2024)
Ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána (19.03.2024)
Je potřeba se sehnout (18.03.2024)
Obrací k Bohu (17.03.2024)
Věrni křesťanskému povolání (16.03.2024)
Tajemství vytrvalosti (15.03.2024)
Nebyl mu umožněn návrat (14.03.2024)
Vyplňuje prázdnotu (13.03.2024)
Strhávat druhé za sebou (12.03.2024)
Účinně pracovat (11.03.2024)
Boží Slovo (10.03.2024)
Prubířský kámen pokory (09.03.2024)
I přes těžké zkoušky (08.03.2024)
Obrátit ve větší dobro (07.03.2024)
Odhodit závaží (06.03.2024)
Dle mé vůle (05.03.2024)
Odhoď daleko (05.03.2024)
Myslíš si? (04.03.2024)
Stvořeni pro nebe (03.03.2024)
Správný směr (02.03.2024)
Znát definici (01.03.2024)
Pozemské bouře (29.02.2024)
Budoucí svatí (28.02.2024)
Potřebuje ji každý (27.02.2024)
Boží skutky (26.02.2024)
S důsledností (25.02.2024)
Srdce člověka (24.02.2024)
Proti zlu ne proti hříšníkovi (23.02.2024)
Z celého světa (22.02.2024)
Ale také sebe (21.02.2024)
Štěstí na zemi (20.02.2024)
Prosili o pomoc (19.02.2024)
Skutečnost našeho života (18.02.2024)
Příkladný život (17.02.2024)
Cenu skutků (16.02.2024)
Za pár let nebo dní (15.02.2024)
Pohleďme na Kristovu krev (14.02.2024)
S radostí (13.02.2024)
Můžeš těžce klesnout (12.02.2024)
Přijmout odlišnost (11.02.2024)
Duchovní boj (10.02.2024)
Smysl života (10.02.2024)
Boží spravedlnost (07.02.2024)
Boží skutky (07.02.2024)
Stejným směrem (06.02.2024)
Čas na sluníčku (05.02.2024)
Laskavost (04.02.2024)
Obchod s Pánem Bohem (03.02.2024)
Uskutečňují zblízka (03.02.2024)
V Pánově lásce (02.02.2024)
S pomocí shůry (01.02.2024)
Synáčkové moji (31.01.2024)
Vidět dobro (30.01.2024)
Dovolte Mu to (29.01.2024)
Pro celou společnost (28.01.2024)
Kristovi učedníci (27.01.2024)
Setkání s Bohem (26.01.2024)
Pán ho povolal (25.01.2024)
Průpovídky a pomluvy (24.01.2024)
Zavírat dveře (23.01.2024)
Smysl života (22.01.2024)
Oči (21.01.2024)
Náročná výzva! (20.01.2024)
Aktuální stav (16.01.2024)
Nejkrásnější díla Boží (15.01.2024)
Využívat čas (14.01.2024)
Trvale šťastný (13.01.2024)
Nikdy nezapomínej (12.01.2024)
Naše srdce (11.01.2024)
Splnit Boží vůli (10.01.2024)
Dobro rodiny (09.01.2024)
Objevujme krásu (08.01.2024)
Zavržení (07.01.2024)
Dnešního dne (06.01.2024)
Nečinně žít v lenosti (05.01.2024)
Co můžeme a musíme (04.01.2024)
Uskutečňují zblízka (03.01.2024)
Tento postoj (03.01.2024)
Jen s proplouváním (02.01.2024)
Nastal nám den veselý (01.01.2024)
Plní údivu (31.12.2023)
Prozřetelnost Boží (30.12.2023)
Štěstí národů (29.12.2023)
Zeptej se sám sebe (28.12.2023)
Žádné štěstí světa (27.12.2023)
Na hlavu bludaře (26.12.2023)
Stále chrání (25.12.2023)
Mocná zbraň (24.12.2023)
Z jeho dobroty (22.12.2023)
Nikdy nedělej (21.12.2023)
Překvapivý horizont (17.12.2023)
Přičteno jako pokání za hříchy (16.12.2023)
Pramen Božího milosrdenství (15.12.2023)
Velkou oporou (14.12.2023)
Buď optimistou (13.12.2023)
Dobudeme věčnost (11.12.2023)
S radostí a mlčením (10.12.2023)
Odhaluje plán svatosti (05.12.2023)
Učí se milovat (30.11.2023)
Duchovní radost (30.11.2023)
Nosí v srdci (29.11.2023)
Závistivý a svatý (20.11.2023)
Největší zlo (19.11.2023)
Velké věci (18.11.2023)
Ať se raduje (17.11.2023)
Jako bys mu nabízel (16.11.2023)
Chudá panna k chudému Kristu (13.11.2023)
Rozlišování (12.11.2023)
Vlastním jménem (11.11.2023)
Zrcadlo (08.11.2023)
Vládce (07.11.2023)
Jim v tom brání (04.11.2023)
Dokonalá pokora (03.11.2023)
Každý z nás! (01.11.2023)
Získávat ctnosti (31.10.2023)
Jsou za to vděční (30.10.2023)
Svědky naší odměny (29.10.2023)
Kdo se obrací k Bohu (28.10.2023)
Osobní povolání (25.10.2023)
Větší cenu než všechny oběti (24.10.2023)
Každodenní práce (19.10.2023)
I se svým Synem (18.10.2023)
Přicházejí od Boha (17.10.2023)
Reaguj klidně (16.10.2023)
Umět žasnout (15.10.2023)
Kráčíme s Pánem (14.10.2023)
Je to radost (12.10.2023)
Postupujme vždy stejným způsobem (08.10.2023)
Modlíme se k Ní (07.10.2023)
Zatvrzelé srdce (06.10.2023)
Předurčení pro nebe (05.10.2023)
Vítán nebeskými zástupy (04.10.2023)
Tvář Otce (02.10.2023)
Láska, která stojí za to (01.10.2023)
Srdcem v nebi (30.09.2023)
Ze života svatého Václava (28.09.2023)
Opuštění dobrého (27.09.2023)
Zahrnuje všechny (26.09.2023)
Život víry (25.09.2023)
Naši práci (22.09.2023)
Naše láska (21.09.2023)
Nedostatek lásky (20.09.2023)
Raduj se se svým Přítelem (19.09.2023)
S nimi pokojně smířit (13.09.2023)
Nechtějí to přijmout (12.09.2023)
Pronesena naprázdno (03.09.2023)
Jejich srdce stále poroste (30.08.2023)
Láska rodiny (28.08.2023)
Pro jeho lásku něco vytrpět (27.08.2023)
Lékem na všechny naše rány (26.08.2023)
Ze srdce Páně (25.08.2023)
Napomenout svého bližního (24.08.2023)
V plnosti slávy (22.08.2023)
Kdo trpí více (21.08.2023)
K vedení duší (20.08.2023)
Viditelný svět je jako mapa (19.08.2023)
Hlad po smysluplném životě (18.08.2023)
Maria je vzata do nebe (15.08.2023)
Nerozlučnými druhy (14.08.2023)
Proti vlastnímu dobru (13.08.2023)
Správnou zásadou (12.08.2023)
Nesmazatelně po celý život (11.08.2023)
Síť, do které nachytáme nejvíce duší (10.08.2023)
Ve chvíli pokušení (10.08.2023)
Hledat jen čest a slávu Boží (09.08.2023)
Unášen prudkým Božským žárem (08.08.2023)
Vzbuzuje úžas (06.08.2023)
Vztah s Bohem (31.07.2023)
Čistota života (30.07.2023)
Posune k pomluvám (29.07.2023)
Pohled druhých (28.07.2023)
Sedm západů (27.07.2023)
Svatý Jáchyme a Anno (26.07.2023)
Křesťanovo vyznání víry a lásky (25.07.2023)
Jakube, tebe upřímně, písněmi svými chválíme (25.07.2023)
Poslední kapka krve (24.07.2023)
Umrtvovat jazyk (23.07.2023)
Světem se kochala, jako velká hříšnice (22.07.2023)
Hasit oheň (21.07.2023)
Nemůžeme přijmout (20.07.2023)
Mnoho praxe (19.07.2023)
Nebe i peklo (18.07.2023)
Představa blížícího se nebe (17.07.2023)
Vládu nad správným úmyslem (16.07.2023)
Počátek pokoje (15.07.2023)
Zlá vášeň (14.07.2023)
Když je to možné (13.07.2023)
Dva hříchy pospolu (12.07.2023)
Osamocený ostrov (11.07.2023)
Čas rychle utíká (09.07.2023)
Dokonalé odevzdání se (08.07.2023)
Ctnosti vedou ke svatosti (07.07.2023)
Svatá horlivost (06.07.2023)
Ze života svatého Cyrila (05.07.2023)
Pravdy svého srdce (04.07.2023)
Neexistuje cizí člověk (02.07.2023)
Tak tvrdá srdce (01.07.2023)
Zkušenost lásky (28.06.2023)
Kroky k cíli (27.06.2023)
Od srdce (25.06.2023)
Předchůdce pravý byl (24.06.2023)
Dvě věci (23.06.2023)
Slova (22.06.2023)
Vyprošuji vám v modlitbách (21.06.2023)
Bez ní to nepůjde (20.06.2023)
Zdarma (19.06.2023)
Jak rostla její víra (17.06.2023)
Na poslední hodinku (16.06.2023)
Jediná starost (14.06.2023)
Jediná věc (13.06.2023)
Služebníkem a nástrojem (12.06.2023)
Pro prázdnotu (11.06.2023)
Někdy je to těžké (10.06.2023)
Křesťanská radost (09.06.2023)
Pokrme nebeský (08.06.2023)
Jste vnímaví? (07.06.2023)
Soužití či soužení?: Milující ušlechtilá duše (06.06.2023)
Všechno očekávat od Boha (06.06.2023)
Radost ze života (05.06.2023)
Radost svědomí (04.06.2023)
Spasitelná bázeň před hříchem (02.06.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.06.2023)
Tisíckráte pozdravujem tebe, (31.05.2023)
Ita missa est (30.05.2023)
Potřeba milovat (27.05.2023)
Dokonalost (26.05.2023)
O výchově: Strach o víru dětí (9. kapitola) (25.05.2023)
Dvě velmi odlišné věci (24.05.2023)
I největší naděje (23.05.2023)
Naše víra (22.05.2023)
Životní krize (21.05.2023)
Vnímavost k Božské lásce.... (20.05.2023)
Není daleko (19.05.2023)
Prozpěvujme v utěšení (18.05.2023)
Kéž bych... (17.05.2023)
Svatý Jene Nepomucký (16.05.2023)
Líbit Bohu (15.05.2023)
Minulost- budoucnost (12.05.2023)
Mezi mužem a ženou (11.05.2023)
O výchově: Společná modlitba (6. kapitola) (06.05.2023)
Sláva buď muži, který Bohu sloužil (06.05.2023)
V těžkosti (02.05.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.05.2023)
Josefe, synu Davidův (01.05.2023)
Jak chce On (30.04.2023)
Díky ní žijí (29.04.2023)
Nic nespáchali (28.04.2023)
Zachovávají lásku (28.04.2023)
Dosud (27.04.2023)
Setkání s Kristem (23.04.2023)
Sdílená radost (21.04.2023)
Všecko bez námahy? (20.04.2023)
Ne člověku, ale Bohu (19.04.2023)
Všechny nedostatky (18.04.2023)
Nejvyšší trest (17.04.2023)
O spásu duší (16.04.2023)
Zaměstnán jedině Bohem (15.04.2023)
Poslouchej mě (13.04.2023)
Největším spojencem satana (12.04.2023)
Pouze to (11.04.2023)
Díky poznání sebe samého (10.04.2023)
Ó převeselá novina (09.04.2023)
Král židovský (07.04.2023)
Musím se polepšit (05.04.2023)
Odejdi ode mne! (04.04.2023)
Podrobnosti svého bídného života (03.04.2023)
Kříži věrný ze všech stromů (02.04.2023)
Co dokáže zlá příležitost (01.04.2023)
Láska k Bohu (31.03.2023)
Jakou služebnou? (30.03.2023)
Špatné svědomí (30.03.2023)
V první řadě (29.03.2023)
Jenž je Láska sama (28.03.2023)
Nejcennější čas (28.03.2023)
To nejlepší v sobě (27.03.2023)
I mnozí další hříšníci (26.03.2023)
Dobudeš srdce (23.03.2023)
Nepozná Boha (22.03.2023)
Plodí a ochraňuje (21.03.2023)
Jedinou věcí (20.03.2023)
Velké zlodějství (19.03.2023)
Skrze lásku a milosrdenství (18.03.2023)
Není dokonalosti (17.03.2023)
Z čistoty srdce (16.03.2023)
Melancholický stav (15.03.2023)
Posvěceno jeho přítomností (14.03.2023)
Jakou zásluhu? (13.03.2023)
Ozdobit kvvětinami (12.03.2023)
Na pevném základu (11.03.2023)
Mnoho milovat (10.03.2023)
Získávat ctnosti (09.03.2023)
Všichni jsou Božím obrazem (08.03.2023)
Odhoď daleko (06.03.2023)
Odhodili strach (05.03.2023)
Pravá křesťanská láska (04.03.2023)
Abys nepodlehl (03.03.2023)
Opravdoví křesťané (02.03.2023)
(01.03.2023)
V nitru (01.03.2023)
Moudrý člověk (28.02.2023)
S vděčností (27.02.2023)
S výjimkou (26.02.2023)
Škola lásky (25.02.2023)
12 stupňů křesťanské pokory (24.02.2023)
Všechna jeho práce (23.02.2023)
Z listu svatého Klementa I. (22.02.2023)
Až narostou (21.02.2023)
Zakořeňovat do Boha (20.02.2023)
Vše (19.02.2023)
Dívej se (18.02.2023)
Nemůže žít (17.02.2023)
Náchylnost obviňovat Boha (16.02.2023)
Pevně přesvědčeni (15.02.2023)
Pojetí Boha (14.02.2023)
Nesnadná a obětavá (13.02.2023)
Předat je duši (12.02.2023)
Jitřenko spásy (11.02.2023)
Pokorně přijímají (10.02.2023)
Opravdová lítost (07.02.2023)
Nevyčerpatelné požehnání (05.02.2023)
Pravá křesťanská láska (04.02.2023)
Vypravuj o své práci (31.01.2023)
Pravdivá pokora (30.01.2023)
Odpor (29.01.2023)
Každá vlastnost vypadá jinak (28.01.2023)
Ztrácíme zásluhy (26.01.2023)
Největším zlem (25.01.2023)
Kdo se modlí a kdo se nemodlí (24.01.2023)
Přináší smrt duši i tělu (23.01.2023)
Okolnosti (22.01.2023)
Starostlivost láska (21.01.2023)
Dokonalé štěstí (20.01.2023)
Neposuzuj (19.01.2023)
Kvete i naděje (18.01.2023)
Boží přítel (17.01.2023)
V moři milosrdenství (14.01.2023)
Svatý Prokop aktuálně (13.01.2023)
Úplně zavaleni (11.01.2023)
Základ ve víře (10.01.2023)
Jen když klečí (09.01.2023)
Dlouhá životní praxe (08.01.2023)
Co je třeba dělat (07.01.2023)
Dnešního dne (06.01.2023)
Největší štěstí (05.01.2023)
Z přemíry lásky (02.01.2023)
Byli svědky? (31.12.2022)
Každý věřící (30.12.2022)
Bojovat (29.12.2022)
Nadějná vyhlídka (28.12.2022)
Počítá s Tebou (28.12.2022)
Obohatí mnohé (27.12.2022)
Dítě se nám narodilo (25.12.2022)
Ježíšův domov (24.12.2022)
Dát srdce (23.12.2022)
Musíme pochopit (20.12.2022)
Bez pochyb nebe (18.12.2022)
Na druhé (17.12.2022)
Nahání strach (16.12.2022)
Mudrlanty a pisálky (15.12.2022)
Můžeme rozkazovat (14.12.2022)
Svatost Boží (13.12.2022)
Užitečnost práce (12.12.2022)
Když... (11.12.2022)
Nekonečná hodnota (09.12.2022)
Cesta (06.12.2022)
Na kolenou (05.12.2022)
Bez lásky (04.12.2022)
Záležitost jiných lidí (03.12.2022)
Jak přemoci (01.12.2022)
Nesmím zapomenout (30.11.2022)
Osobní setkání (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Večerní zpytování svědomí (8. kapitola) (28.11.2022)
Největší láskou (28.11.2022)
Vlastní zisk (27.11.2022)
Každodenní všedností (26.11.2022)
Zdrojem opravdové radosti a blaženosti (25.11.2022)
Vyňatý? (25.11.2022)
Milost snášet (23.11.2022)
Výzbroj světla (22.11.2022)
Veliký vzor (21.11.2022)
Král Králů (20.11.2022)
Ví, že má křídla (19.11.2022)
Všechno (18.11.2022)
Pýcha a pokora (17.11.2022)
Osel (16.11.2022)
Vytneš u kořene (14.11.2022)
Beze mne (05.11.2022)
V Boží blízkosti (05.11.2022)
I když se naše srdce vzpírá (04.11.2022)
Hledal tvou tvář (02.11.2022)
Posvátná služba (31.10.2022)
Jistota (26.10.2022)
V milosti Boží (25.10.2022)
Rozptyluje bouři (24.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Nebojte se! (22.10.2022)
Vyšší cenu než zlato (19.10.2022)
Ze života sv. Hedviky (16.10.2022)
Cesta, světlo, život a láska (11.10.2022)
Jak veliký (10.10.2022)
Mnohonásobně (08.10.2022)
Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží (07.10.2022)
Zavazuje a osvobozuje (03.10.2022)
Co budeš dnes dělat? (02.10.2022)
Co je mým povoláním? (01.10.2022)
Pomáhat ostatním (30.09.2022)
Michaeli, Gabrieli, Rafaeli (29.09.2022)
Chudí a služba chudým (27.09.2022)
Všichni zachráněni (27.09.2022)
Setrvávat s Bohem (23.09.2022)
Bez přičinění (22.09.2022)
Od Boha (21.09.2022)
Uzdravuje (20.09.2022)
Marně namáhá (19.09.2022)
P. Marek Dunda: Je to jedno, zda jsi pokřtěný nebo ne? (18.09.2022)
Od Boha i od lidí (18.09.2022)
Připomínka (17.09.2022)
I druhým (11.09.2022)
Na pomoc slova (09.09.2022)
Maria na svět přichází (08.09.2022)
Rytmus lidského života (07.09.2022)
Veliká bída (06.09.2022)
Miluji Ti, můj Bože (05.09.2022)
Víra roste (04.09.2022)
Chodila a stopy (03.09.2022)
K neustálému obnovování (31.08.2022)
Poklady své všemohoucnosti (31.08.2022)
K nikomu (30.08.2022)
Něco jedinečného (29.08.2022)
Mýlí a nemýlí (28.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Evangelium (8. kapitola) (28.08.2022)
Ještě je tolik dobrého, co je třeba vykonat (27.08.2022)
Směrem k druhým (26.08.2022)
Čím více jsi mocný (23.08.2022)
Vyslechni mě (22.08.2022)
Nejcennější svoboda (21.08.2022)
Máme to srdce (20.08.2022)
V mysli, v srdci a na rtech (19.08.2022)
Sloužit druhým (17.08.2022)
Naše snaha (16.08.2022)
Přirozený zákon (15.08.2022)
Neproplouvej (14.08.2022)
Nezpychni! (12.08.2022)
Kdo neslyší (11.08.2022)
Cíl znáte (10.08.2022)
Neoddělitelnost (09.08.2022)
Plni chyb (08.08.2022)
Kdyby každý (07.08.2022)
Odchod do nebe (06.08.2022)
Vzácný dar (03.08.2022)
Nelze vyjádřit (02.08.2022)
Milujeme Toho (01.08.2022)
V okolí (31.07.2022)
Sám sobě (30.07.2022)
Věčná blaženost (29.07.2022)
Z Boží rukou (28.07.2022)
Co si láska žádá (27.07.2022)
Právě teď (26.07.2022)
Ztracený čas (25.07.2022)
Bůh aby byl Bohem (17.07.2022)
Jedna kapka (16.07.2022)
Trpělivě a tiše (15.07.2022)
Účast (14.07.2022)
Je-li nutné (13.07.2022)
Pojď se mnou (12.07.2022)
Vichřice pýchy (08.07.2022)
Změní náš život (07.07.2022)
Nade všechno (01.07.2022)
Od Tebe (24.06.2022)
Mnozí žijí v omylu (23.06.2022)
Násilím (19.06.2022)
Srdcím Ježíše a Marie (18.06.2022)
Boží stvoření (11.06.2022)
K Bohu (10.06.2022)
Na sklonku (04.06.2022)
S někým být (31.05.2022)
Plním slib (24.05.2022)
Hledět k Bohu (22.05.2022)
Základ všeho (18.05.2022)
To, co nemáš (17.05.2022)
Chvalozpěv na dobrotu Boha (15.05.2022)
Příběh lásky pro zamilované (12.05.2022)
Darem pro bližní (10.05.2022)
Společně (07.05.2022)
Nade všemi (02.05.2022)
Jedna příčina (29.04.2022)
Jak chce On (28.04.2022)
Jediná síla (26.04.2022)
Boží lásku (24.04.2022)
Tisíce příležitostí (23.04.2022)
Startovní bod (19.04.2022)
Námaha (11.04.2022)
Vítězství (08.04.2022)
Blaženější (07.04.2022)
Právě teď (28.03.2022)
Dívat vzhůru (27.03.2022)
Vypovídá vše (20.03.2022)
Šíp vržený vůlí (18.03.2022)
Ďáblova kniha smrti (17.03.2022)
Bránu nebe (15.03.2022)
Nový směr (14.03.2022)
Stojí to mnoho úsilí (13.03.2022)
Pomalu (12.03.2022)
Síla (11.03.2022)
Zbraň (10.03.2022)
Nepřispívej (09.03.2022)
Podle čistého srdce (08.03.2022)
Cíl křesťana (07.03.2022)
Naděje (06.03.2022)
Z tohoto světa (01.03.2022)
Jen z lásky (28.02.2022)
Podobnost s Bohem (26.02.2022)
Zlý duch (23.02.2022)
Jedině Boha (22.02.2022)
Náš život (21.02.2022)
Prostředky (20.02.2022)
První láskou (19.02.2022)
Kupředu (15.02.2022)
Stupně (12.02.2022)
Jitřenko spásy (11.02.2022)
Měj odvahu (09.02.2022)
Neminout cíl (03.02.2022)
To je On! (02.02.2022)
Na tomto světě (01.02.2022)
Velkorysost (31.01.2022)
Neztrácej (30.01.2022)
Most mezi nebem a zemí (28.01.2022)
Přinese plody (27.01.2022)
Je věrný svým slibům (26.01.2022)
Plody modlitby (25.01.2022)
Důvěrný vztah (24.01.2022)
Stopy lásky (21.01.2022)
Odpovídající forma (20.01.2022)
Smysl života (19.01.2022)
Hodně (18.01.2022)
Stálý pokoj (16.01.2022)
Pro druhého (15.01.2022)
Každou slzu (12.01.2022)
Proměnit láskou (11.01.2022)
Růst dává Bůh (10.01.2022)
Životní prostor (09.01.2022)
Na očích (07.01.2022)
Co nejusilovněji (05.01.2022)
Služebník (04.01.2022)
A co my? (02.01.2022)
Budoucnost (01.01.2022)
Z Boží ruky (31.12.2021)
Není nic většího (28.12.2021)
Vlastní odlesk (27.12.2021)
Abychom se dozvěděli (26.12.2021)
Všechno stvoření (25.12.2021)
Jestliže (18.12.2021)
Nepolevuj v modlitbě (15.12.2021)
V nitru usebrán (12.12.2021)
Přijmout odpovědnost (02.12.2021)
Duchovní slepota (01.12.2021)
Apoštol Krista Ježíše (30.11.2021)
Překážka (29.11.2021)
Ve světě a v člověku (28.11.2021)
Vlákno (27.11.2021)
Sám sebe (26.11.2021)
Musí poznat (25.11.2021)
Pýcha a marnivost (24.11.2021)
Pod postel (23.11.2021)
Nabídnout ruce (22.11.2021)
Nic neriskující (21.11.2021)
Dokáže dávat (18.11.2021)
Zoufalství (15.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Skřítek Kostelníček (14.11.2021)
My voláme k tobě, naděje Čechů (13.11.2021)
Jako šplhavý pták (10.11.2021)
Usmívej se (08.11.2021)
Dokud mohu (07.11.2021)
Zcela konkrétně (02.11.2021)
Jediná osoba a jedna kniha (01.11.2021)
Lidské srdce (29.10.2021)
Vyhoření (27.10.2021)
Mnoho utrpení (24.10.2021)
Co nemůžeme my (22.10.2021)
Lékárnička (17.10.2021)
Ráz života (14.10.2021)
Neprospívá ke spáse (11.10.2021)
Je potřeba o ni bojovat (10.10.2021)
Všechno, co bylo řečeno (07.10.2021)
Malý začátek (06.10.2021)
Duchovní boje (27.09.2021)
Přítel kříže (26.09.2021)
Křesťanská mumie (22.09.2021)
Pokoj v duši (19.09.2021)
Své vlasti matko vznešená (16.09.2021)
Vytrvala pod křížem Pána (15.09.2021)
Inspirace (13.09.2021)
Změň to (12.09.2021)
V síle Božího slova (09.09.2021)
Schopnost (05.09.2021)
Razítko (29.08.2021)
S Bohem (26.08.2021)
S dobrou vůlí (25.08.2021)
Společenstvím života a lásky (24.08.2021)
Snaha (22.08.2021)
To nejlepší (20.08.2021)
Děláte nemožné (16.08.2021)
S jakou láskou (14.08.2021)
Nejdřív sebe (10.08.2021)
Pro Tebe (31.07.2021)
Odhoď pryč (28.07.2021)
Břemena (27.07.2021)
Růže s trny (26.07.2021)
Otevřená mysl a srdce (18.07.2021)
Jedině ten (13.07.2021)
Lidské povídání (09.07.2021)
Obrať se k Němu (07.07.2021)
Bohatství (30.06.2021)
Sdílení s druhými (27.06.2021)
Více překážek (23.06.2021)
Chvalte Boha (21.06.2021)
Budoucí dobro (18.06.2021)
Velké věci, ale také i nic (16.06.2021)
Vzdělanost (14.06.2021)
Svědectví (13.06.2021)
Záleží to na Tobě (09.06.2021)
Zanedbání sebevýchovy (08.06.2021)
Z přístřeší (07.06.2021)
Posedlý dokonalostí (02.06.2021)
Jak jsem si zasloužila? (31.05.2021)
Nic nečeká (24.05.2021)
O Letnicích (23.05.2021)
Neustálé (21.05.2021)
Dívej se (20.05.2021)
Příklad pro ostatní (19.05.2021)
Nové horizonty (18.05.2021)
Slunce (11.05.2021)
Svědectví (07.05.2021)
Sláva buď muži (06.05.2021)
Vroucnost duše (02.05.2021)
Laskavost a přísnost (30.04.2021)
Přítel mlčení (19.04.2021)
Svatost (17.04.2021)
Když se tělo postí (16.04.2021)
Boží milost (13.04.2021)
Konkrétní blízkost (08.04.2021)
Velikonoční poselství Urbi et Orbi (05.04.2021)
Převeselá novina (04.04.2021)
Na očích (30.03.2021)
Běda nám (28.03.2021)
Kdyby byl na vašem místě (26.03.2021)
Obdiv nebo soucit? (21.03.2021)
Každá slza a kapka krve (20.03.2021)
Obilí vymlátí a hrozny vylisují (18.03.2021)
Zapustí kořeny (16.03.2021)
Láska a utrpení (13.03.2021)
Bolest (09.03.2021)
Když to dopustíme (07.03.2021)
Překážkou Boží milosrdenství (06.03.2021)
Půst papeže Františka (05.03.2021)
On je tady pro nás (04.03.2021)
S křížem Kristovým (03.03.2021)
Dětská hra (27.02.2021)
Srdce, jazyk a oči (25.02.2021)
Setrvávat v tichu (19.02.2021)
Připodobňuje Spasiteli (17.02.2021)
Překážky (15.02.2021)
Dovednost (13.02.2021)
Musíš mnoho dát (11.02.2021)
Lásku k Němu (10.02.2021)
Denní hygiena (09.02.2021)
Zjevuje nám své slovo a vůli (08.02.2021)
Největší zbraň (06.02.2021)
Odvaha (04.02.2021)
Nevěříš-neuvidíš (03.02.2021)
Rozsah Boží péče (01.02.2021)
Zahrada (31.01.2021)
Absolutní lék (30.01.2021)
Jeho království (28.01.2021)
Oslovuje jménem (27.01.2021)
S tím (24.01.2021)
Přátelství a láska (23.01.2021)
Satelitní navigace (23.01.2021)
Boží šance (22.01.2021)
První pokušení (21.01.2021)
Stejně uboze (19.01.2021)
Se svými slabostmi a nedostatky (16.01.2021)
Základem všeho (15.01.2021)
Vše nebo nic (12.01.2021)
Bude to zveřejněné (11.01.2021)
Život v Božím království (08.01.2021)
K srdci (07.01.2021)
Zjevila se mudrcům (06.01.2021)
Vidí a zná (02.01.2021)
Neznámé budoucnosti (31.12.2020)
Vánoční ozdoba (30.12.2020)
Něco mnohem většího (27.12.2020)
Za Ježíše svoji krev (26.12.2020)
Milujte lidi (24.12.2020)
Inzerát (21.12.2020)
Ty, víš, kdo jsi (20.12.2020)
Desatero v době koronaviru (19.12.2020)
Kdybych měl čekat (18.12.2020)
Boží láska (17.12.2020)
K obrazu Božímu (15.12.2020)
Nevědomý, vědoucí, moudrý (14.12.2020)
Ke každému (11.12.2020)
Nezbloudíš (10.12.2020)
Dobrá díla (07.12.2020)
Nejúčinnější lék (03.12.2020)
Domněnka (01.12.2020)
Cesta do Betléma (30.11.2020)
I za hranici (26.11.2020)
Dostaneme od Pána (25.11.2020)
Pochybnost (24.11.2020)
Vyvýšení a ponížení (23.11.2020)
Mocný všech věcí Králi (22.11.2020)
Nepřiměřeně (19.11.2020)
Co máš a co nemáš (15.11.2020)
Přináší ji láska (13.11.2020)
Nezkrátíš si cestu (11.11.2020)
Dnes (10.11.2020)
Tím více (08.11.2020)
Dovol mi pochopit (06.11.2020)
Stále důvěřuj (05.11.2020)
Před Tvou tvář (04.11.2020)
Jen s Ním (02.11.2020)
Spolupráce (01.11.2020)
Jít si pro radu (27.10.2020)
Do náruče Otce (25.10.2020)
Jen s Bohem (23.10.2020)
Žehnat křížem (20.10.2020)
Oběť smíru (18.10.2020)
Počítáš s tím? (15.10.2020)
Boží režie (13.10.2020)
Nový den (11.10.2020)
Boží slovo (07.10.2020)
Minulost a budoucnost (05.10.2020)
Nenechat ujít příležitost (30.09.2020)
Patrone české vlasti (28.09.2020)
Předávat dál (25.09.2020)
Převyšuje všechno stvořené (24.09.2020)
Bez ostychu (22.09.2020)
Touha po Bohu (21.09.2020)
Já a vy (18.09.2020)
Jako někdo jiný (16.09.2020)
Zakusit radost (14.09.2020)
Jedinečnost (10.09.2020)
Neodvážnější projev (09.09.2020)
Opora (08.09.2020)
Díky vám (07.09.2020)
Dává sám sebe (03.09.2020)
Každý den (01.09.2020)
Dovol Ježíši (29.08.2020)
Do svého nitra (26.08.2020)
Vlastní síly (19.08.2020)
Zdání (17.08.2020)
Záleží to jen na nás (15.08.2020)
Nenajdeš a neuneseš (07.08.2020)
Láska a radost (01.08.2020)
Stojíme-li o to (28.07.2020)
Polní květ (18.07.2020)
Nekonečná radost (12.07.2020)
Nová cesta (10.07.2020)
Laciná radost (09.07.2020)
Výzva (06.07.2020)
Boží přátelé (05.07.2020)
Nejodvážnější projev (01.07.2020)
Nalézáme Boha (27.06.2020)
Jsi dobrý hospodář? (22.06.2020)
K dispozici (20.06.2020)
Prohrané bitvy (17.06.2020)
Restart (15.06.2020)
Zakoušet a cítit (13.06.2020)
Není to jen přitakání (09.06.2020)
Nenech si ujít příležitost (07.06.2020)
Nejvytrvalejší katolický blud (03.06.2020)
Potřebuje ji každý (01.06.2020)
Nenechá na holičkách (26.05.2020)
Ticho (23.05.2020)
Upřený pohled na Ježíše (21.05.2020)
Místem setkání (15.05.2020)
Proměna (11.05.2020)
Jediný impuls (06.05.2020)
Asi potřebuješ srovnat (03.05.2020)
Darem a svědectvím (30.04.2020)
Víme, ale nemáme odvahu (22.04.2020)
Začínat stále znovu (18.04.2020)
Způsob zůstává skryt (16.04.2020)
Po vzkříšení ani stopa (13.04.2020)
Trvale zaměřeni (09.04.2020)
Svědčit o Bohu (02.04.2020)
Jen ten (31.03.2020)
V atmosféře lásky (25.03.2020)
Počítat s pomocí (24.03.2020)
Návrat domů (22.03.2020)
Bez pózy (15.03.2020)
Peří pro ptáka (11.03.2020)
Spojena s Bohem (08.03.2020)
Nepřemožitelné (06.03.2020)
Spolehnout se (02.03.2020)
Ohromit Tě (28.02.2020)
Nejkrásnější modlitba (25.02.2020)
To si nikdy nemysli! (23.02.2020)
Radost pro ostatní (20.02.2020)
V lidském životě (17.02.2020)
Všechno (15.02.2020)
Spočívá ve vůli (12.02.2020)
S důvěrou (10.02.2020)
Důvod k radosti (08.02.2020)
Nejkrásnější poklad (05.02.2020)
Nebuďte ustrašení! (04.02.2020)
Svého přítele (02.02.2020)
Satan se lekne (28.01.2020)
Před Bohem (26.01.2020)
Až ve společenství (24.01.2020)
Hrdinství (23.01.2020)
Kolik darů (21.01.2020)
Připojím se (20.01.2020)
Objevujme krásu (19.01.2020)
S Bohem (15.01.2020)
O lásku (13.01.2020)
Závažnost (08.01.2020)
Potřeby a chamtivost lidí (06.01.2020)
Bojovat nebo trpět (05.01.2020)
Neuškodí a nepomohou (03.01.2020)
Toužíš po lásce (02.01.2020)
Křesťanská naděje (01.01.2020)
Otevírat lásce (30.12.2019)
Křesťanské rodiny (29.12.2019)
Když začneš (27.12.2019)
Jediný (25.12.2019)
Nikdy nenajdeš (22.12.2019)
Drahokamy nebo odpadky (20.12.2019)
Dobré srdce (17.12.2019)
Jsi-li na dně (15.12.2019)
Žiješ ještě? (07.12.2019)
Ochránce a pastýř (04.12.2019)
Tajemství vítězství (02.12.2019)
Chybí nám odvaha (30.11.2019)
Tajná zbraň (29.11.2019)
Nejpoučnější kniha (26.11.2019)
V nebi (24.11.2019)
Suché chrastí (22.11.2019)
Odpuštění (20.11.2019)
Partner (18.11.2019)
Zázrak lásky (16.11.2019)
Co můžete (14.11.2019)
Růžička bílá (13.11.2019)
Odpovídající forma (10.11.2019)
Děkuji ti (07.11.2019)
On přece ví (04.11.2019)
Dalekohled a lupa (02.11.2019)
Otrok (27.10.2019)
Nepochybuj (22.10.2019)
Nezapomeň (21.10.2019)
Rozhodování (20.10.2019)
Krátkost (18.10.2019)
Láska k Bohu (17.10.2019)
Nejdříve v Bohu (16.10.2019)
Břemena (15.10.2019)
Veselost (13.10.2019)
Jazyk a ucho (12.10.2019)
Ty, které chce (10.10.2019)
Řetěz (07.10.2019)
Hloubáním a rozumováním (30.09.2019)
Zůstávejte (28.09.2019)
Otroky smutku (24.09.2019)
Pravá hodnota (22.09.2019)
Krásnější (21.09.2019)
Co znamená věřit? (19.09.2019)
Přijme nebo odmítne (17.09.2019)
Neztrácí odvahu (15.09.2019)
Jak se dívá Bůh (13.09.2019)
Svěřit Pánu (11.09.2019)
Nedá se mlčet (09.09.2019)
Rostou v lásce (08.09.2019)
Dívat a žasnout (05.09.2019)
Dobře využitý čas (03.09.2019)
Srdce Nejvyššího (01.09.2019)
Co nám škodí (27.08.2019)
Ošetřovat rány (25.08.2019)
Nejlepší školou (22.08.2019)
Volná chvíle (20.08.2019)
Skrze zranění (18.08.2019)
Průpovídky a pomluvy (16.08.2019)
Nad anděly vznešená (15.08.2019)
Pod Božím pohledem (13.08.2019)
Zanech smutku (11.08.2019)
Číst a žít (05.08.2019)
Vypros si požehnání (02.08.2019)
Břímě (30.07.2019)
Následuj Pána Ježíše (28.07.2019)
Vězení (26.07.2019)
Jakube, tebe upřímně (25.07.2019)
Vezmi a dej mi (24.07.2019)
Plod milosti (20.07.2019)
Privilegovaným místem (15.07.2019)
Uzdravení (12.07.2019)
Ruční brzda (22.06.2019)
Přijímáni a milováni (14.06.2019)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 17. 02. 2021 | 2335 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.